Platforma Global Ltd.

כללי

 1. האתר www.platforma.community הינו בבעלות של חברת “פלטפורמה גלובל” בע”מ ומופעל על ידה. האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים על ידי גולשים באתר (להלן “המשתמש/ים” ו/או “המזמין/ים”), יכול לאפשר למשתמשים לרכוש מוצרים ו/או שירותים מגוונים, לעקוב אחר סטטוס הזמנה.
 2. כתובת העסק רח’ עץ אפראיים האלון 25 טלפון0559863740 .
 3. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התנאים בקפידה. התנאים מהווים הסכם מחייב בינך לבין פלטפורמה גלובל (להלן: “פלטפורמה גלובל“).
 4. הוראות התקנון יחולו על כל גלישה באתר, שימוש ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים על ידי המשתמשים באתר, והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי של פלטפורמה גלובל. אשר על כן, טרם המשך השימוש באתר ו/או ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש שלהלן, לרבות מדיניות הפרטיות.
 5. פלטפורמה גלובל שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לגרוע או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת או בדיעבד. כל תוספת, גריעה ו/או שינוי כאמור אשר ייעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו, יחייבו את המשתמש באתר עם המשך שימושו בו. לפיכך, פלטפורמה גלובל ממליצה למשתמש לעיין בתנאים אלו מעת לעת. שימוש המשתמש באתר לאחר ביצוע השינויים, מעיד על הסכמתו לשינויים אלו. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינויים, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר.
 6. נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד, הינו נוסח התקנון העדכני המפורסם באתר.
 7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.
 8. שימוש באתר, לרבות גלישה בו ו/או רכישת מוצרים מאתר האינטרנט על ידי המשתמש, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכי הוא מסכים להן, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, המפורטים בתקנון זה, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות.
 9. אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר. אם אתה או הוריך אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.
 10. פלטפורמה גלובל אינה מתחייבת כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת. אנשים או גופים מתבקשים שלא לקבל כל החלטה על סמך האמור באתר, לרבות לגבי החלטות מקצועיות, העדפות, בחירות שהם מבקשים לעשות וכיוצא באלו מבלי לקבל מידע וייעוץ עצמאיים ממקור אחר. אין לפרש דבר האמור באתר כהמלצה מאת פלטפורמה גלובל בשום אופן.
 11. השימוש בלשון זכר בתנאי שימוש אלה ותקנון זה, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי. למען הסר ספק, כל האמור בלשון זכר ו/או ביחיד, מתייחס אף ללשון נקבה ו/או לרבים, בהתאמה.
 12. חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק כל שימוש למטרה אשר איננה לצורך אישי או בלתי מסחרי.
 13. השימוש במידע אותו מסר המשתמש לפלטפורמה גלובל ו/או אשר הצטבר אודות המשתמש בעת ו/או אגב השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
 14. הפרת תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות עלולה להביא להפסקת אפשרות שימושך באתר, נקיטת הליכים משפטיים, ו/או שימוש באמצעים משפטיים אחרים נגדך בין על ידי פלטפורמה גלובל ובין על ידי כל רשות ו/או גורם מוסמך אחר.

האתר

 1. האתר משמש לביצוע הקניות של מוצרים לימודיים בתחום הפיננסים. (להלן: “המוצרים“.)
 2. המוצרים אותם ניתן להזמין דרך האתר הינם המוצרים המופיעים באתר בעת ביצוע ההזמנה. מחיר המוצר הינו כפי שפורסם באתר במועד ביצוע ההזמנה וכולל מע”מ כדין. פלטפורמה גלובל שומר, לעצמה את הזכות, לשנות מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את המוצרים המוצעים באתר ואת מחיריהם ללא כל הודעה מוקדמת, לרבות להפסיק באופן זמני או קבוע מכירת מוצר מסוים באמצעות האתר.

3. ביצוע הרכישה

 1. על מנת להשלים את ביצוע הרכישה על המשתמש לפעול באופן מלא ומדויק אחר הוראות תהליך הרכישה באתר. ביצוע הרכישה תדרוש מהמשתמש למסור את השם, מספר הטלפון והן אמצעי תשלום. יובהר כי המשתמש אינו חייב למסור על פי דין פרטים אלו ומסירתם תלויה ברצון המשתמש בלבד. יחד עם זאת, מסירת כל הפרטים המופיעים בשדות החובה מהווה תנאי לביצוע הרכישה באתר.
 2. על המשתמש לספק פרטים נכונים בעת ביצוע ההזמנה.
 3. פלטפורמה גלובל שומרת את פרטי ההתקשרות עם המשתמש, בין אם הרכישה בוצעה באתר או בטלפון, על מנת להקל על הליך ביצוע הזמנה עתידי. כל שימוש במידע זה הינו כפוף למדיניות הפרטיות של פלטפורמה גלובל בהתאם לתקנון זה.
 4. על מנת שהרכישה תתקבל, עליה להיקלט באתר באופן תקין ומלא, כשהיא כוללת את כל הפרטים הנדרשים. עסקה שפרטיה לא מולאו כנדרש ו/או לא נקלטו ו/או נקלטו באופן שגוי, וזאת גם אם מקור התקלה הוא באתר, לא תחייב את פלטפורמה גלובל. פלטפורמה גלובל אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל טענה בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או פגמים בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש בעת ביצוע רכישת המוצר ו/או לגבי פרטים שלא נקלטו במערכת המחשב של פלטפורמה גלובל ולכל נזק, חיסרון כיס, וכל טענה אחרת בקשר עם ביצוע הרכישה.
 5. חיוב בגין הרכישה באמצעות האתר יתבצע באמצעות מסירת פרטי כרטיס האשראי. הרכישה שבוצעה באמצעות כרטיס אשראי הינה כפופה לקבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה.
 6. מובהר כי כל נושא התשלומים וסליקת כרטיסי האשראי במסגרת האתר נעשה באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות אבטחה מקובלות בתחום ובמנגנוני הצפנה בהתאם לתקנים בינלאומיים.
 7. פלטפורמה גלובל שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים ו/או אמצעי תשלום נוספים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 8. החיוב שלא ישולם במלואו יישא ריבית והצמדה בשיעור המרבי הנהוג באותה עת בבנק מזרחי טפחות ביחס לאשראי שקלי על משיכות חריגות. הוצאות הגביה לרבות שכ”ט עו”ד יחולו על המשתמש.

ביטול עסקה

1. לא ניתן לבטל את העסקה כאשר המשתמש לאחר הרכישה מקבל אפשרות הצפיה בתוכן הנרכש.

2. ניתן לבטל את העסקה כאשר המשתמש מקבל לדואר האלקטרוני לינק לפתיחת המוצר. הביטול ניתן לעשות אך ורק כאשר לא נעשה שימוש בלינק והמשתמש לא פתח את המוצר. הביטול אפשרי בהתאם לחוק הגנת הצרכן וזאת תוך 14 ימים מיום הרכישה בלבד. עלות הביטול תגבה מהמשתמש בגובה של 5% מעלות הרכישה או 100 ₪ הגדול ביניהם.

3. פלטפורמה גלובל תהא רשאית להגביל את כמות כל סוגי המוצרים ו/או מספר יחידות ו/או מספר מוצרים מקסימאלי עבור כל הזמנה.

4. פלטפורמה גלובל שומרת לעצמה את הזכות למנוע מהמשתמש לבצע הרכישה באתר או לבטל הרכישה, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לפני או אחרי ביצוע הרכישה במידה וזו נעשתה על ידי המשתמש באופן פסול ו/או בניגוד לדין ו/או שהעסקה לא הושלמה, לרבות – אך לא רק, במקרים הבאים:

5. חברת האשראי לא אישרה את החיוב בגין הרכישה ו/או כרטיס האשראי אשר נעשה בו שימוש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;

6. המשתמש מסר פרטים שגויים אשר לא אפשרו את ביצוע הרכישה; המשתמש נמנע מלשלם, שלא כדין, בגין הרכישה;

7. ניסיון לעשות שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

8. ביצוע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בפלטפורמה גלובל או בצדדים שלישיים כלשהם בקשר לביצוע ההזמנה;

9. הפרת תנאי השימוש או כל הסכם אחר עם פלטפורמה גלובל או מי מטעמה;

10. אם יתברר כי נפלה טעות סופר או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכיו”ב;

11. אם יתברר כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה מהמשתמש לבצע הזמנה באופן תקין;

12. ובמקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור או פעולות אחרות אשר אינן בשליטת פלטפורמה גלובל ומונעים או עשויים למנוע, על פי שיקול דעתה, את ביצוע ההזמנה.

הגבלת אחריות

1. פלטפורמה גלובל ו/או מי מטעמה, לרבות אך לא רק מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וחברות קשורות עמה, אינם אחראים ולא יהיו אחראים, בשום מקרה שהוא, וכן לא יחובו כלפי המשתמש בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, הנובע מהזמנה שבוצעה באתר, ו/או אי אספקתה ו/או פגם ו/או אי התאמה במוצר, למעט כאמור לעיל ובכל מקרה גובה האחריות של פלטפורמה גלובל כלפי המשתמש מוגבל בגובה הסכום ששולם על ידו בגין המוצר.

2. פלטפורמה גלובל אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר, לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס, ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.

3. המשתמש יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו, בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ”ב.

4. פלטפורמה גלובל לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו באתר ואשר צד ג’ שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לפלטפורמה גלובל, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

קניין רוחני

1. כל המידע והנתונים המצויים באתר לרבות טקסטים, נתונים, תמונות וסרטונים, למעט מידע המצוי בקישורים לאתרים אחרים שהאתר מפנה ו/או יכול להפנות אליהם, וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות בהם, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני המסחר, סמלי המסחר, עיצוב האתר, הינם רכושה של פלטפורמה גלובל או היא בעלת זכויות ההפצה והשימוש בהם בישראל. אין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של פלטפורמה גלובל או של צדדים שלישיים, לפי העניין. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות סימניו המסחריים, עיצוב האתר, וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לפלטפורמה גלובל, שמורים לפלטפורמה גלובל. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של פלטפורמה גלובל.

2. המשתמש מתחייב לא להעתיק, להציג בפומבי, לשכפל, לעלות, לפרסם, תעביר, למכור, לשווק או להפיץ בצורה אחרת, איזה מהחומרים המופיעים באתר ו/או בחלק כלשהו מהאתר, אלא אם קיבלת את אישורה המפורש של פלטפורמה גלובל מראש ובכתב לעשות כן.

3. פלטפורמה גלובל ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע: בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא. הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו; שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי פלטפורמה גלובל.

שיפוי

 1. המשתמש מסכים ומתחייב להגן על פלטפורמה גלובל, לפטור אותה מאחריות ולשפות באופן מלא ו/או לפצות את פלטפורמה גלובל, עובדיה, מנהליה, חברות קשורות עמה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עו”ד, שכר מומחים והוצאות משפט סבירות, בקשר עם או עקב הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש ו/או בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגד פלטפורמה גלובל ו/או מי מטעמה, על ידי מי מבאי כוח המשתמש ו/או על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם ו/או כתוצאה משימוש המשתמש (מכל סוג שהוא) באתר.

שימוש באתר

 1. שימוש באתר לכל מטרה בלתי חוקית או מטרה שנאסרה על פי תנאי השימוש – אסורה בהחלט. פלטפורמה גלובל לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמשים ו/או מזמינים ו/או כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה.
 2. האתר, השירותים הזמינים דרכו והחומרים המצויים בו מוצעים וניתנים לשימוש, בכפוף לתנאי השימוש, כפי שהם (As Is) ובהתאם לזמינותם וללא מצג, התחייבות ו/או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או במרומז. לא תחול על פלטפורמה גלובל כל אחריות שהיא, במפורש או במרומז בגין תכונות השירותים ו/או האתר, זמינות השירותים ו/או האתר, ואופי החומרים באתר, לרבות אחריות לתקינותו הטכנית של האתר, הפרה של זכויות והתאמת האתר למטרות מסוימות ו/או אנשים מסוימים.
 3. פלטפורמה גלובל עושה מאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר, אולם היא אינה ערבה לכך שהשירותים אשר ניתנים דרך האתר לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ו/או מבלי הפסקות, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ו/או כי האתר יהיה נקי מוירוסים ו/או מרכיבים הרסניים ו/או זדוניים אחרים. פלטפורמה גלובל לא תישא באחריות כלשהי, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק או הוצאה הנובעים מהפרעה כאמור, לרבות מקרים בהם הזמנת עסקה על ידי המשתמש לא התקבלה מכל סיבה שהיא, ו/או לכל בעיה טכנית המונעת מהמשתמש מלבצע הזמנת עסקה.
 4. האתר נועד לשימוש פרטי ומותנה בשימוש בפרטים אישיים מהימנים של המשתמש בלבד. אין לעשות באתר כל שימוש אחר שאינו שימוש אישי פרטי לרבות, שימוש מסחרי לשם הפקת רווח למשל, על ידי פרסום מוצר או שירות או הצעות מכר וכו’. כל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של פלטפורמה גלובל הינו אסור. בנוסף, המשתמש אינו רשאי להשתמש בתכנים שמקורם באתר ו/או בצד שלישי.
 5. פלטפורמה גלובל שומרת על זכותה להפסיק את פעילותו של כל משתמש באתר, בכל עת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות – אך לא רק, אם לא יעמוד המשתמש בתנאי כלשהו מתנאי השימוש וזאת מבלי לפגוע בזכותה למצות סעדים אחרים הניתנים לה על פי דין.
 6. פלטפורמה גלובל תשתף פעולה באופן מלא עם כל רשויות אכיפת החוק ו/או בתי המשפט או צו של מי מהם, לרבות תגלה את זהותו של אדם אשר עשה שימוש בלתי מורשה באתר.
 7. ידוע למשתמש כי השימוש באתר כפוף לכל החוקים והתקנות החלים עליו בהתאם לתנאי שימוש אלה והמשתמש מתחייב שלא להפר כל חוק ו/או תקנה בקשר עם השימוש באתר ובשירותיו, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל, הנוגעים להעברת מידע או תוכנה ממדינת ישראל. כמו כן, המשתמש מתחייב שלא לבצע ו/או לנסות לבצע בדיקה ו/או בחינה של רגישות של המערכת, או לפצח אמצעי אבטחה או אימות, או להתערב או להפריע למערכות ו/או רשתות המחוברות לשירות או להפר את החוקים, תקנות, מדיניות או תהליכים של מערכות ו/או רשתות אחרות והמשתמש מתחייב שלא להשיג או לנסות להשיג גישה לא מורשית לשירות, לחשבונות אחרים באתר, מערכות מחשבים ורשתות תקשורת המחוברות לשירות על-ידי פיצוח סיסמה או כל אמצעי אחר.
 8. השימוש בשירותים יחשב כהצהרה והתחייבות כי כל מידע לרישום שהוגש הוא אמיתי ומדויק; (ב) תשמור על עדכניות ואמיתות מידע זה; גיל המשתמש 18 שנים ומעלה, או לחילופין, המשתמש קיבל אישור מהורה ו/או אפוטרופוס להשתמש בשירותים של האתר (ד) השימוש בשירותים אינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות אחרת.
 9. במידה ותחליט פלטפורמה גלובל לחרוג מתנאי השימוש לטובת הלקוח, במקרים שיקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי, לא יהיה בדבר כדי ליצור תקדים מחייב בכל צורה שהיא ו/או כדי לחייב אותה לפעול באותו האופן או באופן דומה, בכל מקרה אחר.. כישלון של פלטפורמה גלובל ו/או של מי מטעמה לממש ו/או לאכוף את הזכויות או ההתניות של תנאי שימוש אלה לא יחשב כויתור על זכויות או תנאים אלה.

המחאת זכויות

 1. איפה רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או חלק מהן, לכל תאגיד או גוף צד שלישי לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש.

פרטיות

 1. בעצם השימוש באתר, המשתמש מאשר ומסכים כי המידע והפרטים שמסר ו/או שנאספו אודותיו במסגרת השימוש באתר יישמרו במאגרי המידע של פלטפורמה גלובל והרשומים כדין, לרבות בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות של פלטפורמה גלובל. פלטפורמה גלובל ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות אל המשתמש באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ישראל או בדואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית ו/או באמצעות פקסימיליה, למטרות קידום מכירות, שיווק וכיו”ב, בהתאם לקבלת אישורו לקבלת הודעות כאמור. במסגרת זו תהא פלטפורמה גלובל רשאית להעביר למשתמש מידע בקשר לפלטפורמה גלובלד.

דין וסמכות שיפוט

 1. הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם,הינו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט המוסמכים בישראל במחוז מרכז תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה ו/או כל מחלוקת בעניין האתר והשימוש בו.

תקנון והוראות אלה עודכנו לאחרונה ביום 04 לדצמבר 2023

כללי

1. האתר www.platforma.community הינו בבעלות של חברת “פלטפורמה גלובל” בע”מ ומופעל על ידה. האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים על ידי גולשים באתר (להלן “המשתמש/ים” ו/או “המזמין/ים”), יכול לאפשר למשתמשים לרכוש מוצרים ו/או שירותים מגוונים, לעקוב אחר סטטוס הזמנה.

2. כתובת העסק רח’ עץ אפראיים האלון 25 טלפון0559863740 .

3. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התנאים בקפידה. התנאים מהווים הסכם מחייב בינך לבין פלטפורמה גלובל (להלן: “פלטפורמה גלובל“).

4. הוראות התקנון יחולו על כל גלישה באתר, שימוש ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים על ידי המשתמשים באתר, והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי של פלטפורמה גלובל. אשר על כן, טרם המשך השימוש באתר ו/או ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש שלהלן, לרבות מדיניות הפרטיות.

5. פלטפורמה גלובל שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לגרוע או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת או בדיעבד. כל תוספת, גריעה ו/או שינוי כאמור אשר ייעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו, יחייבו את המשתמש באתר עם המשך שימושו בו. לפיכך, פלטפורמה גלובל ממליצה למשתמש לעיין בתנאים אלו מעת לעת. שימוש המשתמש באתר לאחר ביצוע השינויים, מעיד על הסכמתו לשינויים אלו. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינויים, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר.

6. נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד, הינו נוסח התקנון העדכני המפורסם באתר.

7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.

8. שימוש באתר, לרבות גלישה בו ו/או רכישת מוצרים מאתר האינטרנט על ידי המשתמש, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכי הוא מסכים להן, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, המפורטים בתקנון זה, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות.

9. אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר. אם אתה או הוריך אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

10. פלטפורמה גלובל אינה מתחייבת כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת. אנשים או גופים מתבקשים שלא לקבל כל החלטה על סמך האמור באתר, לרבות לגבי החלטות מקצועיות, העדפות, בחירות שהם מבקשים לעשות וכיוצא באלו מבלי לקבל מידע וייעוץ עצמאיים ממקור אחר. אין לפרש דבר האמור באתר כהמלצה מאת פלטפורמה גלובל בשום אופן.

11. השימוש בלשון זכר בתנאי שימוש אלה ותקנון זה, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי. למען הסר ספק, כל האמור בלשון זכר ו/או ביחיד, מתייחס אף ללשון נקבה ו/או לרבים, בהתאמה.

12. חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק כל שימוש למטרה אשר איננה לצורך אישי או בלתי מסחרי.

13. השימוש במידע אותו מסר המשתמש לפלטפורמה גלובל ו/או אשר הצטבר אודות המשתמש בעת ו/או אגב השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

14. הפרת תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות עלולה להביא להפסקת אפשרות שימושך באתר, נקיטת הליכים משפטיים, ו/או שימוש באמצעים משפטיים אחרים נגדך בין על ידי פלטפורמה גלובל ובין על ידי כל רשות ו/או גורם מוסמך אחר.

האתר

 1. האתר משמש לביצוע הקניות של מוצרים לימודיים בתחום הפיננסים. (להלן: “המוצרים“.)
 2. המוצרים אותם ניתן להזמין דרך האתר הינם המוצרים המופיעים באתר בעת ביצוע ההזמנה. מחיר המוצר הינו כפי שפורסם באתר במועד ביצוע ההזמנה וכולל מע”מ כדין. פלטפורמה גלובל שומר, לעצמה את הזכות, לשנות מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את המוצרים המוצעים באתר ואת מחיריהם ללא כל הודעה מוקדמת, לרבות להפסיק באופן זמני או קבוע מכירת מוצר מסוים באמצעות האתר.

ביצוע הרכישה

1. על מנת להשלים את ביצוע הרכישה על המשתמש לפעול באופן מלא ומדויק אחר הוראות תהליך הרכישה באתר. ביצוע הרכישה תדרוש מהמשתמש למסור את השם, מספר הטלפון והן אמצעי תשלום. יובהר כי המשתמש אינו חייב למסור על פי דין פרטים אלו ומסירתם תלויה ברצון המשתמש בלבד. יחד עם זאת, מסירת כל הפרטים המופיעים בשדות החובה מהווה תנאי לביצוע הרכישה באתר.

2. על המשתמש לספק פרטים נכונים בעת ביצוע ההזמנה.

3. פלטפורמה גלובל שומרת את פרטי ההתקשרות עם המשתמש, בין אם הרכישה בוצעה באתר או בטלפון, על מנת להקל על הליך ביצוע הזמנה עתידי. כל שימוש במידע זה הינו כפוף למדיניות הפרטיות של פלטפורמה גלובל בהתאם לתקנון זה.

4. על מנת שהרכישה תתקבל, עליה להיקלט באתר באופן תקין ומלא, כשהיא כוללת את כל הפרטים הנדרשים. עסקה שפרטיה לא מולאו כנדרש ו/או לא נקלטו ו/או נקלטו באופן שגוי, וזאת גם אם מקור התקלה הוא באתר, לא תחייב את פלטפורמה גלובל. פלטפורמה גלובל אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל טענה בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או פגמים בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש בעת ביצוע רכישת המוצר ו/או לגבי פרטים שלא נקלטו במערכת המחשב של פלטפורמה גלובל ולכל נזק, חיסרון כיס, וכל טענה אחרת בקשר עם ביצוע הרכישה.

5. חיוב בגין הרכישה באמצעות האתר יתבצע באמצעות מסירת פרטי כרטיס האשראי. הרכישה שבוצעה באמצעות כרטיס אשראי הינה כפופה לקבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה.

6. מובהר כי כל נושא התשלומים וסליקת כרטיסי האשראי במסגרת האתר נעשה באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות אבטחה מקובלות בתחום ובמנגנוני הצפנה בהתאם לתקנים בינלאומיים.

7. פלטפורמה גלובל שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים ו/או אמצעי תשלום נוספים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

8. החיוב שלא ישולם במלואו יישא ריבית והצמדה בשיעור המרבי הנהוג באותה עת בבנק מזרחי טפחות ביחס לאשראי שקלי על משיכות חריגות. הוצאות הגביה לרבות שכ”ט עו”ד יחולו על המשתמש.

ביטול עסקה

1. לא ניתן לבטל את העסקה כאשר המשתמש לאחר הרכישה מקבל אפשרות הצפיה בתוכן הנרכש.

2. ניתן לבטל את העסקה כאשר המשתמש מקבל לדואר האלקטרוני לינק לפתיחת המוצר. הביטול ניתן לעשות אך ורק כאשר לא נעשה שימוש בלינק והמשתמש לא פתח את המוצר. הביטול אפשרי בהתאם לחוק הגנת הצרכן וזאת תוך 14 ימים מיום הרכישה בלבד. עלות הביטול תגבה מהמשתמש בגובה של 5% מעלות הרכישה או 100 ₪ הגדול ביניהם.

3. פלטפורמה גלובל תהא רשאית להגביל את כמות כל סוגי המוצרים ו/או מספר יחידות ו/או מספר מוצרים מקסימאלי עבור כל הזמנה.

4. פלטפורמה גלובל שומרת לעצמה את הזכות למנוע מהמשתמש לבצע הרכישה באתר או לבטל הרכישה, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לפני או אחרי ביצוע הרכישה במידה וזו נעשתה על ידי המשתמש באופן פסול ו/או בניגוד לדין ו/או שהעסקה לא הושלמה, לרבות – אך לא רק, במקרים הבאים:

5. חברת האשראי לא אישרה את החיוב בגין הרכישה ו/או כרטיס האשראי אשר נעשה בו שימוש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;

6. המשתמש מסר פרטים שגויים אשר לא אפשרו את ביצוע הרכישה; המשתמש נמנע מלשלם, שלא כדין, בגין הרכישה;

7. ניסיון לעשות שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

8. ביצוע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בפלטפורמה גלובל או בצדדים שלישיים כלשהם בקשר לביצוע ההזמנה;

9. הפרת תנאי השימוש או כל הסכם אחר עם פלטפורמה גלובל או מי מטעמה;

10. אם יתברר כי נפלה טעות סופר או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכיו”ב;

11. אם יתברר כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה מהמשתמש לבצע הזמנה באופן תקין;

12. ובמקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור או פעולות אחרות אשר אינן בשליטת פלטפורמה גלובל ומונעים או עשויים למנוע, על פי שיקול דעתה, את ביצוע ההזמנה.

הגבלת אחריות

1. פלטפורמה גלובל ו/או מי מטעמה, לרבות אך לא רק מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וחברות קשורות עמה, אינם אחראים ולא יהיו אחראים, בשום מקרה שהוא, וכן לא יחובו כלפי המשתמש בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, הנובע מהזמנה שבוצעה באתר, ו/או אי אספקתה ו/או פגם ו/או אי התאמה במוצר, למעט כאמור לעיל ובכל מקרה גובה האחריות של פלטפורמה גלובל כלפי המשתמש מוגבל בגובה הסכום ששולם על ידו בגין המוצר.

2. פלטפורמה גלובל אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר, לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס, ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.

3. המשתמש יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו, בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ”ב.

4. פלטפורמה גלובל לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו באתר ואשר צד ג’ שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לפלטפורמה גלובל, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

קניין רוחני

 1. כל המידע והנתונים המצויים באתר לרבות טקסטים, נתונים, תמונות וסרטונים, למעט מידע המצוי בקישורים לאתרים אחרים שהאתר מפנה ו/או יכול להפנות אליהם, וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות בהם, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני המסחר, סמלי המסחר, עיצוב האתר, הינם רכושה של פלטפורמה גלובל או היא בעלת זכויות ההפצה והשימוש בהם בישראל. אין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של פלטפורמה גלובל או של צדדים שלישיים, לפי העניין. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות סימניו המסחריים, עיצוב האתר, וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לפלטפורמה גלובל, שמורים לפלטפורמה גלובל. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של פלטפורמה גלובל.
 2. המשתמש מתחייב לא להעתיק, להציג בפומבי, לשכפל, לעלות, לפרסם, תעביר, למכור, לשווק או להפיץ בצורה אחרת, איזה מהחומרים המופיעים באתר ו/או בחלק כלשהו מהאתר, אלא אם קיבלת את אישורה המפורש של פלטפורמה גלובל מראש ובכתב לעשות כן.
 3. פלטפורמה גלובל ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע: בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא. הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו; שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי פלטפורמה גלובל.

שיפוי

 1. המשתמש מסכים ומתחייב להגן על פלטפורמה גלובל, לפטור אותה מאחריות ולשפות באופן מלא ו/או לפצות את פלטפורמה גלובל, עובדיה, מנהליה, חברות קשורות עמה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עו”ד, שכר מומחים והוצאות משפט סבירות, בקשר עם או עקב הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש ו/או בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגד פלטפורמה גלובל ו/או מי מטעמה, על ידי מי מבאי כוח המשתמש ו/או על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם ו/או כתוצאה משימוש המשתמש (מכל סוג שהוא) באתר.

שימוש באתר

1. שימוש באתר לכל מטרה בלתי חוקית או מטרה שנאסרה על פי תנאי השימוש – אסורה בהחלט. פלטפורמה גלובל לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמשים ו/או מזמינים ו/או כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה.

2. האתר, השירותים הזמינים דרכו והחומרים המצויים בו מוצעים וניתנים לשימוש, בכפוף לתנאי השימוש, כפי שהם (As Is) ובהתאם לזמינותם וללא מצג, התחייבות ו/או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או במרומז. לא תחול על פלטפורמה גלובל כל אחריות שהיא, במפורש או במרומז בגין תכונות השירותים ו/או האתר, זמינות השירותים ו/או האתר, ואופי החומרים באתר, לרבות אחריות לתקינותו הטכנית של האתר, הפרה של זכויות והתאמת האתר למטרות מסוימות ו/או אנשים מסוימים.

3. פלטפורמה גלובל עושה מאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר, אולם היא אינה ערבה לכך שהשירותים אשר ניתנים דרך האתר לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ו/או מבלי הפסקות, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ו/או כי האתר יהיה נקי מוירוסים ו/או מרכיבים הרסניים ו/או זדוניים אחרים. פלטפורמה גלובל לא תישא באחריות כלשהי, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק או הוצאה הנובעים מהפרעה כאמור, לרבות מקרים בהם הזמנת עסקה על ידי המשתמש לא התקבלה מכל סיבה שהיא, ו/או לכל בעיה טכנית המונעת מהמשתמש מלבצע הזמנת עסקה.

4. האתר נועד לשימוש פרטי ומותנה בשימוש בפרטים אישיים מהימנים של המשתמש בלבד. אין לעשות באתר כל שימוש אחר שאינו שימוש אישי פרטי לרבות, שימוש מסחרי לשם הפקת רווח למשל, על ידי פרסום מוצר או שירות או הצעות מכר וכו’. כל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של פלטפורמה גלובל הינו אסור. בנוסף, המשתמש אינו רשאי להשתמש בתכנים שמקורם באתר ו/או בצד שלישי.

5. פלטפורמה גלובל שומרת על זכותה להפסיק את פעילותו של כל משתמש באתר, בכל עת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות – אך לא רק, אם לא יעמוד המשתמש בתנאי כלשהו מתנאי השימוש וזאת מבלי לפגוע בזכותה למצות סעדים אחרים הניתנים לה על פי דין.

6. פלטפורמה גלובל תשתף פעולה באופן מלא עם כל רשויות אכיפת החוק ו/או בתי המשפט או צו של מי מהם, לרבות תגלה את זהותו של אדם אשר עשה שימוש בלתי מורשה באתר.

7. ידוע למשתמש כי השימוש באתר כפוף לכל החוקים והתקנות החלים עליו בהתאם לתנאי שימוש אלה והמשתמש מתחייב שלא להפר כל חוק ו/או תקנה בקשר עם השימוש באתר ובשירותיו, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל, הנוגעים להעברת מידע או תוכנה ממדינת ישראל. כמו כן, המשתמש מתחייב שלא לבצע ו/או לנסות לבצע בדיקה ו/או בחינה של רגישות של המערכת, או לפצח אמצעי אבטחה או אימות, או להתערב או להפריע למערכות ו/או רשתות המחוברות לשירות או להפר את החוקים, תקנות, מדיניות או תהליכים של מערכות ו/או רשתות אחרות והמשתמש מתחייב שלא להשיג או לנסות להשיג גישה לא מורשית לשירות, לחשבונות אחרים באתר, מערכות מחשבים ורשתות תקשורת המחוברות לשירות על-ידי פיצוח סיסמה או כל אמצעי אחר.

8. השימוש בשירותים יחשב כהצהרה והתחייבות כי כל מידע לרישום שהוגש הוא אמיתי ומדויק; (ב) תשמור על עדכניות ואמיתות מידע זה; גיל המשתמש 18 שנים ומעלה, או לחילופין, המשתמש קיבל אישור מהורה ו/או אפוטרופוס להשתמש בשירותים של האתר (ד) השימוש בשירותים אינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות אחרת.

9. במידה ותחליט פלטפורמה גלובל לחרוג מתנאי השימוש לטובת הלקוח, במקרים שיקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי, לא יהיה בדבר כדי ליצור תקדים מחייב בכל צורה שהיא ו/או כדי לחייב אותה לפעול באותו האופן או באופן דומה, בכל מקרה אחר.. כישלון של פלטפורמה גלובל ו/או של מי מטעמה לממש ו/או לאכוף את הזכויות או ההתניות של תנאי שימוש אלה לא יחשב כויתור על זכויות או תנאים אלה.

המחאת זכויות

 1. איפה רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או חלק מהן, לכל תאגיד או גוף צד שלישי לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש.

פרטיות

 1. בעצם השימוש באתר, המשתמש מאשר ומסכים כי המידע והפרטים שמסר ו/או שנאספו אודותיו במסגרת השימוש באתר יישמרו במאגרי המידע של פלטפורמה גלובל והרשומים כדין, לרבות בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות של פלטפורמה גלובל. פלטפורמה גלובל ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות אל המשתמש באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ישראל או בדואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית ו/או באמצעות פקסימיליה, למטרות קידום מכירות, שיווק וכיו”ב, בהתאם לקבלת אישורו לקבלת הודעות כאמור. במסגרת זו תהא פלטפורמה גלובל רשאית להעביר למשתמש מידע בקשר לפלטפורמה גלובלד.

דין וסמכות שיפוט

 1. הדין החל על תנאי שימוש אלו ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם,הינו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט המוסמכים בישראל במחוז מרכז תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה ו/או כל מחלוקת בעניין האתר והשימוש בו.

תקנון והוראות אלה עודכנו לאחרונה ביום 04 לדצמבר 2023